Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2017-12-04

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Pokrzywnica  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z art. podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski, złożony w dniu 23.10.2017 r. i uzupełniony w dniach 21.11.2017 r. i 30.11.2017 r.
 3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zaś organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  
 4. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu- we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.
 5. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
 6. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej) w terminie 30 dni od daty upublicznienia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 04.12.2017 r. do dnia 03.01.2018 r., na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, poczta elektroniczna: ug@pokrzywnica.pl lub srodowisko@pokrzywnica.pl, adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy:
  /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP,  /7q9k8m4ytz/skrytka
  Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2017 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy i Olbrachcice.

    Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba