OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica, dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 245/7, 245/10, 245/12, 245/14, 193/41, 194/5 i 194/7 położonych w obrębie geodezyjnym Dzierżenin, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały nr XX/155/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2017 r.
Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach od 22.11.2017 r. do 15.12.2017 r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  pok. nr 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w sali nr 3, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018 r.

 Uwagi i wnioski można składać:
–  w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania,
– korespondencyjnie na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy