OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

 Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 19 maja 2017 r. wydana została  decyzja Nr 3/DŚ//2016/2017 znak sprawy SKU.6220.6.2016.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny  /piasków/ ze złoża kruszywa naturalnego  „Pogorzelec I”  na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 116/15 położonej w miejscowości Pogorzelec, gm. Pokrzywnica.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

Wójt

/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba