Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U.  z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                    i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r., poz. 778/ zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.  Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Klejment  w dniu 26.09.2016 r. została wydana decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego (znak sprawy: SKU.6733.11.2016.KS) dla inwestycji  polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie części  działek nr ewid.: 161/3, 61, 161/11, 161/9 w miejscowości Trzepowo, gm. Pokrzywnica.
W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w godzinach urzędowania (pokój nr 15).
Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy