OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część miejscowości Piskornia w Gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia” w Gminie Pokrzywnica w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 128/3 z obrębu Piskornia, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia.

Wyłożenie projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22.09.2016r. do 21.10.2016r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła  II 1, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. 9.00-17.00.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 2, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Uwagi można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: ug@pokrzywnica.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015r., poz. 353 z późn. zm.), wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14.11.2016r.

 

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica