Obowiązek oznakowania posesji

Niniejszym przypominam o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informuję, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega sankcjom określonym w art. 64 § 1 ustawy dnia 20  maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618).

Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi firmie Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy oraz rozliczenie tej firmy, jak również ułatwi rozstrzyganie sporów w sprawie nieodebranych odpadów i braku terminowego wystawiania odpadów.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba