Nasza Gmina przygotowała projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Pokrzywnica poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Nasza Gmina opracowała projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.
Na obszarze Gminy Pokrzywnica powietrze atmosferyczne i klimat w największym stopniu pozostają pod wpływem lokalnych palenisk domowych. 77% budynków posiada piece węglowe nowego lub starego typu. Najbardziej uciążliwe, szczególnie w okresie zimowym, są domowe piece (w przewadze opalane węglem, następnie ekogroszkiem). Budynki prywatne są największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza w całej Gminie Pokrzywnica. Na podstawie analizy w terenie oraz ilości budynków na terenie Gminy oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest również transport, wytwarzający m.in. tlenki węgla, związki ołowiu i tlenki azotu.
W oparciu o wykonaną analizę stanu obecnego w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wskazano na obszarze Gminy Pokrzywnica następujące obszary problemowe:

  • niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej,
  • niska efektywność energetyczna budynków,
  • ruch drogowy.

Dlatego kluczowym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej musi stać się walka z niską emisją. Niska emisja dotyczy całego obszaru Gminy. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niska efektywność energetyczna poszczególnych budynków na terenie Gminy. Chodzi tu szczególnie o budynki prywatne. Większość domów jest starszych niż 20 lat. Jakość ocieplenia oraz system ogrzewania nie są więc nowoczesne i efektywne. Do lat dziewięćdziesiątych energia cieplna i elektryczna była na tyle tania, że mieszkańcy nie inwestowali w dodatkowe ocieplenie ścian, dachów, szczelne okna. Później okazało się, że docieplenie obiektów jest drogie. Większość mieszkańców nie podźwignęła takich kosztów. Dlatego też, w ponad 75% domów na terenie Gminy znajdują się piece węglowe. To one są odpowiedzialne za powstawanie smogu i znacznych zanieczyszczeń powietrza. Do tego dochodzi powszechna praktyka spalania w piecach odpadów bytowych. Spalany jest papier, plastik i inne nieczystości. Tworzona jest znaczna energia, ale straty dla środowiska są olbrzymie. Zmiana systemu odbioru nieczystości sprzyja zmniejszaniu się problemu. Jednak faktem jest, że miejscowości o gęstej zabudowie spowite są okresowo dymem. Sytuacja ta występuje głównie w miesiącach grzewczych, chociaż zadymienie widoczne jest również latem.
Na terenie Gminy najistotniejsze zanieczyszczenia pochodzą z emisji energetycznych z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii i obiektów komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w Gminie ogrzewana jest nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo modernizuje się kotłownie obiektów publicznych, placówek oświatowych na takie, które wykorzystują olej opałowy, jednak ich ilość jest znikoma.

Główne przedsięwzięcia przewidziane w Planie to:

  • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pokrzywnica
  • Ochrona środowiska naturalnego Gminy Pokrzywnica poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych
  • Wzrost efektywności budynków oświatowych w Gminie Pokrzywnica

Dzięki realizacji celów Planu infrastruktura energetyczna w Gminie stać się ma bardziej przyjazna środowisku i efektywna pod względem energetycznym. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się tym samym jakość powietrza na terenie Gminy. Zmniejszy się również ilość emiterów.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pokrzywnica” to dokument kluczowy, ponieważ uprawniał będzie do aplikowania o możliwe do pozyskania wsparcie finansowe dla przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres inwestycje@pokrzywnica.pl

program Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bez tytułu