Nabór wniosków na usunięcie azbestu.

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2016.  Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce.
Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Nabór wniosków do WFOŚiGW rozpoczyna się od 25.01.2016 r. do wyczerpania alokacji. Po uzyskaniu informacji dotyczącej pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania w ciągu około 2 miesięcy zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy do realizacji powyższego przedsięwzięcia.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).
Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2016 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Termin składania wniosku przez osoby fizyczne ustala się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszelkie informacje oraz formularze wniosku
o dofinansowanie dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 15, tel. 23 691 87 92 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

wniosek o dofinansowanie dla mieszkańców

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy