Nabór deklaracji udziału w projekcie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki

Wójt Gminy Pokrzywnica uprzejmie informuje, że w dniach od  01.07.2016 r. do dnia 12.07.2016 r. będą zbierane deklaracje dotyczące zainteresowania udziałem w planowanym projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakładana wysokość dofinansowania instalacji do 80% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych wykonania instalacji plus podatek VAT (tj. 8% ).

Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:

  • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych,
  • instalacji fotowoltaicznych,

W celu uczestnictwa w projekcie należy złożyć deklaracje dot. przystąpienia do inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE. Potem Gmina podpisze umowy, na podstawie której właściciel nieruchomości użyczy swój dach na budowę instalacji. Przez 5 lat po zakończeniu montażu instalacja będzie własnością Gminy Pokrzywnica.

  1. Warunki uczestnictwa:
  • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa,
  • w naborze mogą uczestniczyć:

– osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno- bytowych mieszkańców,
– w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia,

  • wpłata 400 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Kwotę należy uiścić na konto Gminy Pokrzywnica- Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica  29 8232 0005 0100 2336 2001 0006 z dopiskiem: „opłata kosztów dokumentacji- kolektory” lub  „opłata kosztów dokumentacji- instalacja fotowoltaiczna”  (w zależności od wybranego urządzenia). Niniejsza wpłata zostanie wliczona w poczet łącznych kosztów instalacji jakie poniesie biorący udział w projekcie uczestnik, wynikających z  poziomu dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.
  • brak zaległości wobec Gminy Pokrzywnica z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego,
  • wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy. Ankiety można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie Urzędu Gminy Pokrzywnica, pok. Nr 12.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pokrzywnica Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, w godz. urzędowania, tel. (23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub (23) 691 87 21 wew. 115 lub 114, 113.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Pokrzywnica wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WM.
Szacunkowy koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych mieści się w przedziale 10–16 tys. zł., natomiast szacunkowy koszt montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie 14-30 tys. zł. w zależności od wielkości instalacji.

Krótka charakterystyka instalacji:

  1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Instalacja fotowoltaiczna, prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc nie może przekroczyć 5 kW ( przy czym sugerowana moc dla budynku jednorodzinnego 3 kWp). Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji budynku mieszkalnego o napięciu 230 V, a wytworzona w ten sposób energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi min. 2000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,0 kW i jest to najmniejsza instalacja którą można będzie zamontować w ramach projektu. Dach nie może być pokryty eternitem. Połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym położonym w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego winna być ptymalnie skierowana na południe oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych (śr. na 1 kW mocy potrzeba ok 7 m 2 powierzchni).

2. Kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej  do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Planując ilość zestawów solarnych bierze się pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz średnie zużycie wody. Dach nie może być pokryty eternitem. Połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym położonym w niedalekiej odległości od domu mieszkalnego winna być optymalnie skierowana na południe, oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania kolektorów słonecznych (średnio 1 panel kolektora słonecznego zajmuje powierzchnię 2,5 m2 . W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji CWU, jej wykonanie należy do obowiązków właściciela budynku i nie jest uwzględnianie w projekcie unijnym.
Aby zapoznać Państwa z planowanym projektem, z dostępnymi rodzajami instalacji odnawialnych źródeł energii, ich wadami i zaletami, omówić wzór deklaracji i sposób jego wypełnienia, Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 roku  godz. 17.00 w świetlicy w Pokrzywnicy. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele firmy SEMPER POWER Sp. z o.o. ul. Główna 7,  Krupski Młyn, opracowujący dokumentację techniczną dla projektu

Załączniki:

– Ankieta
– DEKLARACJA UCZESTNICTWA
– Ogłoszenie dla mieszkańców