Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica

Urząd Gminy w Pokrzywnicy niniejszym informuje, iż regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, m. in. psy. Zgodnie z zapisami rozdziału 6 ww. regulaminu:

  • utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, ani zakłócać ich spokoju,
  • zabrania się:

– puszczania psa bez opieki,
– pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym,
– szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do tego stopnia, że staje się on niebezpieczny.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017 r., poz. 1855) właściciele  psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.
Jednocześnie informujemy, że pomieszczenia zamknięte lub tereny ogrodzone, gdzie znajdują się psy lub inne niebezpieczne zwierzęta domowe, winny być  przy wejściu do nich odpowiednio oznakowane.
Nadto zgodnie z art. 10a ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy kto narusza powyższy zakaz podlega karze aresztu lub grzywny.
Ponadto nadmieniamy, że postępowanie w sprawach niewykonywania obowiązków wymienionych w ww. regulaminie, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.