Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

Niniejszym informujemy, że opracowywany jest projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentów należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko- Plany gospodarki odpadami.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do: 15 stycznia 2016 r.

Pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska
Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Drogą elektroniczną na adresy: wpgo@mazovia.pl oraz wpgo@atmoterm.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.