Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2013 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2013 roku.
 
        Konsultacje odbywać się będą w terminie od 23 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r.
Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:
1.      na piśmie w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 17) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lubsrodowisko@pokrzywnica.pl;
3.      na nr faksu: 23 691 85 55.
Treść projektu uchwały znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 17) oraz w wersji elektronicznej poniżej.
Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

.