Konkurs twórczości ludowej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

I. Cele konkursu:

 1. Promowanie twórczości ludowej w środowisku gminnym.
 2. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na środowisko , w którym mieszka.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej.
 4. Podtrzymywanie regionalnych tradycji.

II. Organizator konkursu: Gmina Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1 , 06-121 Pokrzywnica.

III. Zasięg konkursu: gminny.

Konkurs skierowany jest do sołectw gminy Pokrzywnica.

IV. Przedmiotem konkursu jest zbiorowe , ręczne wykonanie dzieła twórczości ludowej dowolną techniką. Każde sołectwo może przedstawić jedną pracę wykonaną zbiorowo opatrzoną następującymi informacjami:

 • nazwa pracy konkursowej,
 • nazwa sołectwa,
 • imiona i nazwiska twórców pracy.

Za opisanie i zgłoszenie pracy odpowiedzialny jest sołtys.

V. Eliminacje

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia udziału na załączonej do regulaminu karcie, w terminie do 30 maja 2018 r. na adres : Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica lub na adres oswiata@pokrzywnica.pl.
 2. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy do 21 czerwca do godz. 12.00.
 3. Eliminacje przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy .
 4. Ocenie podlegać będzie : tematyka , czytelność przekazu, estetyka , różnorodność użytych materiałów, oryginalność i pomysłowość.
 5. Komisja wybiera trzech laureatów .
 6. Z posiedzenia komisja sporządza protokół .

VI. Finał konkursu:

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.
 2. Termin wręczenia nagród – 23 czerwca podczas festynu w Pokrzywnicy.
 3. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na publikacje prac i zdjęć z przebiegu konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.