KODY KRESKOWE NA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od stycznia 2019 r. rozpocznie się wdrażanie systemu identyfikacji pojemników na odpady zmieszane i worków na odpady segregowane etykietami (naklejkami) z kodami kreskowymi. Nowy system pozwoli monitorować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Pokrzywnica i usprawni gospodarowanie odpadami.

            Kody kreskowe będą indywidualne, przypisane tylko do danej nieruchomości. Nie wolno ich pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi z etykiety umieszczonej na worku.

            Liczba zakodowana w kodzie kreskowym jest generowana z systemu informatycznego jako przypadkowy ciąg znaków, w związku z tym nie będzie zawierać danych osobowych właściciela nieruchomości i wobec tego nie będzie ona możliwa do określenia przez osoby trzecie.

Naklejki z kodami kreskowymi należy naklejać w widocznym miejscu, wyłącznie na worki związane i wypełnione odpowiednimi odpadami segregowanymi, najlepiej w dniu ich odbioru.  Uprzejmie prosimy o nie naklejanie kodów na worki wcześniej, z uwagi na to, że załamania worka lub przesuwanie go może spowodować uszkodzenia naklejki, a w konsekwencji niemożność odczytania kodu.

Wystawiając worek z odpadami segregowanymi każdorazowo należy nakleić nową naklejkę z kodem (odpowiednią na poszczególne frakcje). Naklejkę z kodem na pojemnik z odpadami zmieszanymi należy nakleić tylko raz- nie ma potrzeby przyklejania go po każdym opróżnianiu z odpadów. Naklejkę należy wymienić w przypadku jej zniszczenia. 

Ponadto informujemy, że w przypadku nie oklejenia kodami kreskowymi worków i pojemników odpady nie będą odbierane.

Naklejki z kodami kreskowymi zapewni firma odbierająca odpady komunalne z terenu gminy, czyli Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma pakiet startowy z naklejkami. Po wyczerpaniu zapasu naklejek należy zwrócić się do tut. Urzędu Gminy (pokój nr 15) lub do Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk.

            Dzięki kodom kreskowym będzie można m.in.:

  • potwierdzić, czy w danym dniu z konkretnej nieruchomości zostały odebrane odpady,
  • zweryfikować czy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości zgadza się z rodzajem odpadów zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości,
  • gromadzić dane potrzebne do tworzenia raportów i analiz niezbędnych do wypełniania obowiązków sprawozdawczych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Nadmieniamy, że istotą wprowadzanego systemu kodów kreskowych jest sprawdzenie czy mieszkańcy segregują odpady tak jak powinni, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, a nie sprawdzanie co mieszkańcy wrzucają do pojemników i worków. 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych numerem porządkowym.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

      Prawidłowe oznakowanie wszystkich posesji na terenie gminy umożliwi sprawne wdrożenie systemu znakowania worków kodami kreskowymi oraz odbiór odpadów komunalnych.

      Ponadto apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy o właściwą segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach  odpadów ulegających biodegradacji.     

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpady komunalne należy gromadzić w workach o następujących kolorach:

  • w worku żółtym: plastik, tworzywa sztuczne i metale,
  • w worku zielnym: szkło opakowaniowe(bezbarwne i kolorowe),
  • w worku niebieskim: papier,
  • w worku brązowym: odpady ulegające biodegradacji: zielone i kuchenne.