Informacje dotyczące szkód spowodowanych przez suszę

W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Pokrzywnica,  uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w terminie do 12 lipca 2019 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę …” oraz „Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego …” szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Kategorie podatności gleb na suszę:

I – bardzo lekka – silnie podatna

II – lekka – podatna

III – średnia – mało podatna

IV ciężka – bardzo mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wg raportów IUNG na dzień 02.07.2019 r. susza na terenie gminy Pokrzywnica występuje,
w zbożach ozimych, jarych, rzepaku i rzepiku oraz krzewach owocowych uprawianych na glebach kategorii I.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

WZÓR WNIOSKU