Informacja o zamiarze przystąpienia do projektu

INFORMACJA
o zamiarze przystąpienia do projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych  w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pokrzywnica –  II Edycja

Szanowni Państwo!|
Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica!

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła nabór projektów do konkursu w ramach programu RPO WM 2014-2020 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą czynnika grzewczego ( kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie może zostać udzielone na wymianę czynnika grzewczego na: kocioł na pellet (biomasę), kocioł gazowy wraz z butlą oraz kocioł na zgazowanie drewna.

Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

Kotły na biomasę (pellet) nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, awaryjnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W miejscu realizowanego zadania nie  może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych udzielone będzie w formie dotacji w wysokości do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą kotłów, pozostała część kosztów (20%) oraz należny podatek VAT będzie stanowić wkład własny mieszkańca.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu obejmującego całą gminę wynosi 1.500.000,00 PLN.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, pok. nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.

W/w druki dostępne są w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pok.nr 12, na stronie internetowej: www.pokrzywnica.pl. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 88 44, 691 88 43,  691 88 30.

Złożenie deklaracji będzie wiązało się z poniesieniem kosztów na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, stanowiącego niezbędny załącznik do opracowania wniosku aplikacyjnego o ubieganie się o dofinansowanie. Ponadto po stronie mieszkańca będzie należny podatek VAT – 8% dla kotłów wykonywanych w obrębie budynku mieszkalnego, 23% w pozostałych przypadkach.

Osoby dla których zostanie opracowane świadectwo energetyczne i zakwalifikują się do udziału w projekcie  będą zobowiązane do wniesienia zaliczki w wysokości 200 zł.

Deklaracje dostarczone po terminie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej. Podobnie będzie z deklaracjami w przypadku złożenia większej ich liczby, powyżej limitu.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

Deklaracja udziału w projekcie