Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

 Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 • Ogłoszenie nr 1/2016 – Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.

Limit naboru: 1 500 000 zł.

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

 

 • Ogłoszenie nr 2/2016 – Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze. Limit naboru: 700 000 zł.

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

 

 • Ogłoszenie nr 3/2016 – Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup de faworyzowanych.

Limit naboru: 300 000 zł.

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

 

 • Ogłoszenie nr 4/2016 – Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.

Limit naboru: 2 680000 zł.

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł

 

 • Ogłoszenie nr 5/2016 – Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Limit naboru: 437 500 zł.

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura,
tel. 502  240 357; 23 691 88 55, e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium „Doradztwo” po tym terminie nie będzie możliwe.

Pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków w załączeniu:
Ogłoszenie nr 1/2016 – Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.
Ogłoszenie nr 2/2016 – Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze.
Ogłoszenie nr 3/2016 – Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych
Ogłoszenie nr 4/2016 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
Ogłoszenie nr 5/2016 – Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.