INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY METODY  I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami musi się samofinansować i bilansować. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać te koszty. Gmina nie może zarabiać na śmieciach oraz nie może też do nich dopłacać. 

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że obecnie pobierane opłaty od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.  Opłaty za odpady będą obliczane w oparciu o nową metodę, której podstawą jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.   

Zgodnie z uchwałą Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. ustalono następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • odpady segregowane:
nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę 20 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 2 do 4 osób włącznie 18 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 5 i więcej osób 16 zł od osoby
  • odpady zmieszane: 40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości przedmiotowej opłaty w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. 

DLACZEGO ŚMIECI DROŻEJĄ ?

Przyczyn wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych jest wiele i żadna z nich nie jest zależna od działań gminy.

Bezpośrednią przyczyną drastycznego wzrostu opłat za odbiór odpadów jest podwyżka opłat na składowiskach tzw. RIPOK-ach (Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) za każdą tonę dostarczanych zmieszanych odpadów komunalnych. Ceny wzrosły w ostatnim czasie z ok. 150 zł/t w 2013 r. do 450-550 zł/t w 2019 r. Spowodowane jest to m.in. wzrostem cen paliw, prądu czy też wynagrodzeń, na co samorządy nie mają wpływu.
Rosnące wymogi w zakresie odzysku surowców w wyniku segregacji odpadów, zwiększenie cen transportu i usług oraz niektóre zwyczaje konsumenckie mają również wpływ na ceny odbioru odpadów.