INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  SYSTEMU  GOSPODARKI  ODPADAMI

Niniejszym informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Pokrzywnica.   Przetarg wygrała firma BŁYSK- BIS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, z którą w dniu 18.12.2014 r. została podpisana stosowna umowa. Będzie ona obowiązywać przez 1,5 roku tj.  w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

W/w firma zobowiązana jest wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również wymienić dotychczas użytkowany pojemnik na większy lub mniejszy, zgodnie ze złożoną zmianą deklaracji.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych wieloosobowych wynosi: 20 zł za odpady segregowane,  30 zł za odpady zmieszane.  Jednocześnie informuję, iż Uchwałą Nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 30 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalono niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych jednoosobowych  w wysokości: 10 zł za odpady segregowane,  20 zł za odpady zmieszane.

W związku z powyższym wzywam właścicieli jednoosobowych gospodarstw domowych do złożenia zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl
w zakładce Odpady lub w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1  pokój nr 15, 06-121 Pokrzywnica.

            Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica.