INFORMACJA !!!

INFORMACJA !!!

  Informujemy, że  mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej  mają  możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w formie owoców i warzyw – dary z PCK .    

 Osoby zainteresowane  prosimy o PILNE  zgłaszanie się do GOPS w Pokrzywnicy.

 Kryteria dochodowe przydzielania darów żywnościowych obowiązujące w 2015 roku:

  • osoba samotna 815,00 zł (netto) dochodu
  • rodzina wieloosobowa 684,00 zł  (netto) na osobę.

Ubiegając  się  o  pomoc  w  formie  darów  z PCK  należy złożyć odpowiednie dokumenty:
 wypełnić druk podania (do pobrania w biurze ośrodka)
przedłożyć stosowne dokumenty o dochodzie netto rodziny.

 Najbliższy termin odbioru jabłek  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy w dniu 6 marca 2015 roku tj. piątek. 

wniosek PCK jabłka