INFORMACJA

INFORMACJA
o zamiarze przystąpienia do projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych  w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pokrzywnica”

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica!

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła nabór projektów do konkursu w ramach programu RPO WM 2014-2020 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą czynnika grzewczego ( kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie może zostać udzielone na wymianę czynnika grzewczego na kotły: elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe.

Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, awaryjnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W miejscu realizowanego zadania nie  może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych udzielone będzie w formie dotacji w wysokości do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą kotłów.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu obejmującego całą gminę wynosi 1.500.000,00 PLN. Zatem w przypadku większej ilości deklaracji powyżej limitu, udział w projekcie wezmą tylko mieszkańcy, którzy złożą deklaracje  w pierwszej kolejności. Liczyć się będzie kolejność wpływu deklaracji do UG.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, pok. nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 r.

W/w druki dostępne są w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pok.nr 12, na stronie internetowej: www.pokrzywnica.pl oraz u sołtysów w każdej miejscowości. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 88 44, 691 88 43,  691 88 30.

Złożenie deklaracji będzie wiązało się z poniesieniem kosztów na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, stanowiącego niezbędny załącznik do opracowania wniosku aplikacyjnego o ubieganie się o dofinansowanie. Ponadto po stronie mieszkańca będzie należny podatek VAT – 8% dla kotłów wykonywanych w obrębie budynku mieszkalnego, 23% w pozostałych przypadkach.

Deklaracje dostarczone po terminie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej. Podobnie będzie z deklaracjami w przypadku złożenia większej ich liczby, powyżej limitu.

UWAGA!

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w projekcie jest oddany do użytku budynek – zamieszkały.
Aby projekt mógł być zakwalifikowany do realizacji, koniecznym jest złożenie co najmniej 50 deklaracji. W związku z powyższym, po złożeniu wymaganej ilości deklaracji (ok. 50-60 szt.), zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z udziałem osoby kompetentnej w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej. Podczas spotkania zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją oraz zostaną przekazane szczegółowe deklaracje, celem ich wypełnienia i podania szczegółowych danych charakteryzujących budynki, niezbędnych do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki:

  1. Deklaracja udziału w dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła.
  2. Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/