Informacja

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (w drodze bezprzetargowej), dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Nowe Niestępowo numerem 38/2.

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej