Informacja

Document-page-001 (2)

W dniu 23 grudnia 2015 roku  została podpisana Umowa nr UDA-RPMA.03.01.00-14-483/08-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami 0731026 i 0731027 Dzbanice – Gzowo” w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przebudowa drogi przez wieś Gzowo polegała na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy żwirowej, wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej oraz odbudowie poboczy i rowów odwadniających. Wykonano ponadto oznakowanie pionowe i poziome oraz doinstalowano lampy oświetleniowe. Dzięki tej inwestycji poprawiła się dostępność komunikacyjna miejscowości Gzowo. Mieszkańcy będą mogli sprawnie przemieszczać się po wsi, przez co skróci czas i koszty podróży oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.057.379,75  zł, w tym 723.730,58 zł. dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dzięki unijnemu dofinansowaniu droga gminna stała się nowym atrakcyjnym ciągiem drogowym łączącym wieś Gzowo z drogą krajową nr 61 Warszawa – Suwałki.
DSC01498

SONY DSC