III Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

Pokrzywnica, 2019-02- 05

OK.0002.1.1.2019

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, zwołuję III Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 20 grudnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Trzepowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia – Etap 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2020 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia ustalonych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 18. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ