III sesja Rady Gminy Pokrzywnica dnia 30.12.2014

ZAWIADOMIENIE

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zwołuję III Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych 1 grudnia 2014r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2014 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022.
 10. a) przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu WPF,
 11. b) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
 12. c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2015 – 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2015 r.
 14. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 15. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 16. przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2015.
 17. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,
 18. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 19. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
 20. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących sołtysom.
 23. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu

Projekty uchwał