II Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

Pokrzywnica, 2018-12-12 

OK.0002.1.10.2018

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, zwołuję II Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 21 listopada 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Pokrzywnica w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawę podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pokrzywnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2019 – 2030.
  a) przedstawienie opinii RIO o projekcie WPF,
  b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy,
  c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 r.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy, dyskusja,
  4. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 20. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie sesji

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ