Gminny Konkurs pt. ,,Moja miejscowość w wierszach i piosenkach”

Regulamin 
Gminnego Konkursu pt. ,,Moja miejscowość w wierszach
i piosenkach”

I. Organizatorzy:

Wójt Gminy Pokrzywnica

II. Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych
 2. Popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Małej Ojczyzny.
 3. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
 4. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury w 100-lecie niepodległości.
 5. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.
 6. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

III.Czas i miejsce konkursu:

Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu, wiersza lub piosenki związanych tematycznie z miejscowością ,w której uczestnik mieszka.

I etap konkursu przeprowadzany jest na terenie gminy Pokrzywnica w szkole, która zgłosiła swój udział.

II etap konkursu przeprowadzany jest na terenie gminy, w miejscu wyznaczonym przez  Wójta.

IV. Udział w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum , dla których organem prowadzącym jest gmina Pokrzywnica.
 1. Jury oceniać będzie uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
  a) I – III
  b) IV – VII
  c) uczniowie gimnazjum

Na I etapie szkolnym liczba uczestników jest dowolna.
Na II etapie gminnym szkołę może reprezentować 3 przedstawicieli w każdej kategorii.

V. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. Etap pierwszy – szkolny, trwa do 25 maja 2018r.

       2.Etap drugi – gminny, odbędzie się 23 czerwca 2018r.  

VI. Kryteria oceny:

Na I etapie konkursu  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi 1 przedstawiciel urzędu gminy.

Na II etapie konkursu  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru
b) kultura  słowa
c) interpretacja utworu
d) ogólny wyraz artystyczny(uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

Uczeń przygotowuje jeden wiersz lub piosenkę o tematyce dotyczącej swojej miejscowości (mile widziane teksty poetów regionalnych oraz teksty własne)

VII. Sprawy organizacyjne:

 1. Zgłoszenia do etapu gminnego należy wysłać e-mailem na adres: oswiata@pokrzywnica.pl w terminie do 15.06.2018r
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom a laureaci, za  pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, nagrody rzeczowe.

                                                                                 Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.