Gminny konkurs ekologiczny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Konkurs  jest elementem zadania z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanego przez Gminę Pokrzywnica.

I. Cele konkursu:

 1. Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
 2. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej.
 4. Popularyzacja nowych zasad segregowania odpadów.

II. Organizator konkursu: Gmina Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1 , 06-121 Pokrzywnica.

II. Zasięg konkursu: gminny.

IV. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych i obejmuje trzy kategorie:

 • Kategoria pierwsza – klasy I-III szkoły podstawowej
 • Kategoria druga – klasy IV-VII szkoły podstawowej
 • Kategoria trzecia – klasy gimnazjalne

V. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. Etap pierwszy – szkolny trwa do końca kwietnia 2018r.
 2. Etap drugi – gminny, trwa do końca maja 2018r.

VI. Przedmiotem konkursu w kategorii pierwszej jest wykonanie przestrzennej  figury dowolnego zwierzaka  z surowców wtórnych, którego można spotkać na terenie gminy Pokrzywnica.
Zadaniem każdego dziecka , uczestnika konkursu, jest indywidualne wykonanie jednej  pracy i opisanie jej następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki z zaznaczeniem klasy , do której uczęszcza autor,
 • imię i nazwisko nauczyciela , którego uczniem jest autor pracy.

Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel / opiekun dziecka.

Przedmiotem konkursu w kategorii drugiej jest wykonanie plakatu w formacie A3 z surowców wtórnych pt. Ekologiczny portret mieszkańca naszej gminy. Plakat może być zrobiony jedną z wymienionych technik. Dopuszcza się też łączenie wymienionych technik.

 • wyklejanka,
 • wycinanka,
 • wydzieranka
 • malowanie

Zadaniem każdego ucznia , uczestnika konkursu, jest indywidualne wykonanie  jednej pracy i opisanie jej następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki z zaznaczeniem klasy , do której uczęszcza autor,
 • imię i nazwisko nauczyciela , którego uczniem jest autor pracy.

Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel / opiekun dziecka.

Przedmiotem konkursu w trzeciej kategorii jest wykonanie ubioru z surowców wtórnych.
Zadaniem każdego ucznia , uczestnika konkursu, jest indywidualne wykonanie  jednej pracy i opisanie jej następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki z zaznaczeniem klasy , do której uczęszcza autor,
 • imię i nazwisko nauczyciela , którego uczniem jest autor pracy.

VII. Komisje konkursowe:

W pierwszym etapie konkursu eliminacje przeprowadzają 4 – osobowe komisje powołane przez dyrektora szkoły  . Komisji przewodniczy dyrektor.

 1. W trakcie oceniania prac komisja bierze pod uwagę : samodzielność i estetykę wykonania prac, różnorodność użytych materiałów, tematykę, czytelność przekazu, oryginalność i pomysłowość.
 2. Komisja wybiera trzech laureatów w każdej kategorii.
 3. Z posiedzenia komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach.
 4. Wyłonione prace i 1 egzemplarz protokołu komisji należy dostarczyć do Urzędu Gminy, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z Inspektorem ds. oświaty, telefon 23 691 88 36.
 5. Na pierwszym etapie, placówki biorące udział w konkursie , nagradzają laureatów we własnym zakresie.

W drugim etapie konkursu eliminacje gminne przeprowadza 4 – osobowa komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

VIII. Finał konkursu:

 1. Laureaci etapu gminnego otrzymają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
 2. Termin wręczenia nagród – 23 czerwca podczas festynu w Pokrzywnicy.
 3. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu.
 4. Przystąpienie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac i zdjęć z przebiegu konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.