Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy

Wójt Gminy  Pokrzywnica
dnia 01 kwietnia 2016r.
OGŁASZA KONKURS
na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy,
 Al. Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu  powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

4. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit. b, d, e,,k, l ( w przypadku, gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy” , na adres:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy
al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w godzinach pracy urzędu.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2016r.  do godz. 12.00
Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data jej rzeczywistego wpływu do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

8. Osoba, która wygra konkurs zostanie powołana na stanowisko dyrektora.