Budowa trzech budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo

Urząd Gminy w Pokrzywnicy niniejszym informuje, że w dniu 23.10.2017 r. złożony został przez Pana Michała Pruszkowskiego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne.

Informujemy, że zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405) razem z wnioskiem złożony został raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Po wnikliwym zapoznaniu się z przedmiotowym raportem stwierdzono, że zawiera on w swej treści wiele nieścisłości, jest mało precyzyjny oraz nie spełnia wymogów, które narzuca ww. ustawa, wobec tego w dniu 09.11.2017 r.  wezwano wnioskodawcę o jego uzupełnienie i złożenie wyjaśnień do zawartych w nim niespójnych informacji. Również z powodu braków formalnych występujących we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia, tym samym wezwaniem wniesiono o ich uzupełnienie.

W dniu 21.11.2017 r. wnioskodawca złożył uzupełnienie do raportu oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Po dokonaniu analizy złożonego uzupełnienia uznano, że jest ono  niewystarczające, i dlatego też w dniu 24.11.2017 r. ponownie wezwano wnioskodawcę do złożenia rzetelnych wyjaśnień i uzupełnienia prawidłowych informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto stwierdzono, że wniosek jest nadal niekompletny i ponownie wezwano o jego uzupełnienie.

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

UZUPEŁNIENIE RAPORTU

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU 3-4
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU 5-6
ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU 7-9
ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU 10-12