XI sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), zwołuję XI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 27 listopada 2015r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 340326W Dzbanice – Gzowo”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 340304W Pomocnia – Piskornia”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 340311W Ciepielin – Budy Ciepielińskie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2016r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2016 – 2022.
 16. a) przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu WPF,
 17. b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF,
 18. c) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
 19. d) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2016 r.
 21. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 22. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 23. przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 24. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,
 25. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 26. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
 27. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 29. Odpowiedzi na interpelacje.
 30. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 31. Wolne wnioski i oświadczenia.
 32. Zamknięcie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia.

Projekty uchwał