IV Sesja Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 11 marca 2015r. (środa)

ZAWIADOMIENIE

                   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zwołuję IV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 11 marca 2015r. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 30 grudnia 2014r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Społecznego Komitetu Organizacyjnego Wsi Kępiaste, dotyczącego zmiany podporządkowania administracyjnego wsi Kępiaste z Gminy Pokrzywnica do Miasta i Gminy Serock.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia ustalonych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2015 r.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 14. Podjcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/207/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2015.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał