Nabór wniosków na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2015

Nabór wniosków na dofinansowanie zadania  w zakresie unieszkodliwiania azbestu
na rok 2015

 Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2015.  Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych. Nabór wniosków do WFOŚiGW rozpoczyna się od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji. Po uzyskaniu informacji dotyczącej pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania w ciągu około 2 miesięcy zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienienia wykonawcy do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

            Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2015 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

 Termin składania wniosku przez osoby fizyczne ustala się do dnia 13 lutego 2015 r.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 15, tel. 23 691 87 92 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica