300+ PROGRAM Dobry Start

PROGRAM Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy  informuje, iż będzie realizatorem ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) – Program Dobry Start 

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. w formie papierowej.
Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od dnia 16 lipca 2018r.

Program Dobry Start nie jest uzależniony od dochodu.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

W celu ułatwienia złożenia wniosku od 16 lipca 2018 r. będą prowadzone zapisy pod wskazanymi nr tel.: 23 691 88 46; 23 691 88 45; 23 691 87 94; 23 691 88 50

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Piekarska