Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPokrzywnicasporządzanego na podstawie uchwały Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPokrzywnica.

Wyłożenie projektu  Studium odbędzie się w dniach od 06.09.2018r. do 01.10.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pokój numer 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00, we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Projekt Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej:

– Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod adresem: www.pokrzywnica.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pokrzywnica.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium zostanie przeprowadzonaw dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1, w sali nr 3, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi i wnioski.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018 r.

Uwagi i wnioski możnaskładać:
– w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
 – pocztą na adres:  Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnica, pok. Nr 15, w godzinach urzędowania,
– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Pokrzywnicy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Pokrzywnica
 mgr inż. Adam DariuszRachuba