Informacja dotycząca upadłości Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 27/15 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy (KRS 0000069000).

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata, Adam Skoczeń Spółka Jawna w Winnicy nastąpiło 17 sierpnia 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rocznik 2016, nr 158/2016 (5043) z 17 sierpnia 2016 r. pozycja 20809

Sąd wzywa wierzycieli upadłego – osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Mulewskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Artura Kowalskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Janusza Mierzejewskiego, określił, iż niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WE L 160 z dnia 30 czerwca 2000 r. str. 1)

Zgłoszenia wierzytelności należy kierować:

Sąd Rejonowy w Ostrołęce
V Wydział Gospodarczy
Sędzia Komisarz
Sędzia Sądu Rejonowego
Maciej Mulewski
ul. Mazowiecka 3 07-410 Ostrołęka

Należy podać sygnaturę up 5/16.

Zgłoszenia należy dokonywać wg starych zasad ponieważ wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w 2015 roku (głównie chodzi o zaliczenie do kategorii wg której wierzytelność ma być zaliczona).

Syndyk masy upadłości
Janusz Mierzejewski telefon (29) 764-60-49
e-mail: janlex@poczta.onet.pl

Informacje dotyczące dokonania prawidłowego zgłoszenia wierzytelności

W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:
1. imiona i nazwiska lub pełną nazwę firmy wierzyciela (w przypadku spółek cywilnych imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej będącej wierzycielem),
2. miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych) lub adres siedziby wierzyciela,
3. udokumentowanie stosownymi dokumentami, iż osoby podpisujące zgłoszenie wierzytelności upoważnione są do reprezentacji wierzyciela,
4. zindywidualizowanie wierzytelności poprzez wskazanie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi (np. odsetkami oraz kosztami postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego, egzekucyjnego) oraz wartości wierzytelności niepieniężnej,
5. załączenie w oryginale lub w uwierzytelnionym przez notariusza odpisie dokumentów usprawiedliwiających zgłoszenie, przy czym uwierzytelnionym odpisem nie jest kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata chyba , że jest on pełnomocnikiem wierzyciela na podstawie prawidłowo udzielonego mu pełnomocnictwa dołączonego do zgłoszenia,
6. wymienienie dowodów wierzytelności (w przypadku dokumentów należy załączyć je w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie),
7. podanie kategorii, do której wierzytelność ma być zaliczona zgodnie z art. 342 Prawa upadłościowego i naprawczego
a) kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sadowego lub dokonanych za jego zgoda;
b) kategoria druga – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
c) kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;
d) kategoria czwarta – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed data ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
e) kategoria piąta – odsetki, które nie nalezą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sadowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.
8. wskazanie, czy istnieje zabezpieczenie związane z wierzytelnością, a jeżeli tak to należy wymienić zabezpieczenia związane z wierzytelnością wraz z ewentualną informacją o ograniczeniu odpowiedzialności upadłego dłużnika do określonej wartości,
9. dokonanie na piśmie zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach ( oba stanowiących oryginały zgłoszenia ) i załączenie oprócz w/w dokumentów uzasadniających 10. zgłoszenie stanowiących załączniki w wyżej określonej formie ich odpisów ( w formie kserokopii ),
w przypadku wierzyciela zamieszkałego za granicą podanie adresu dla doręczeń w Polsce.