Informacja

Document-page-001 (3)

W dniu 23 grudnia 2015 roku  została podpisana Umowa nr UDA-RPMA.03.01.00-14-394/08-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 0731007 Piskornia – Obręb – Dzbanice oraz drogi powiatowej nr 07575 na odcinku Dzbanice – Karniewek w gminie Pokrzywnica” w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przebudowa drogi polegała na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy żwirowej, wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej oraz odbudowie poboczy i rowów odwadniających. Wykonano ponadto oznakowanie pionowe i poziome.
Dzięki tej inwestycji poprawiła się dostępność komunikacyjna miejscowości Piskornia, Obręb, Dzbanice, Mory, Klaski oraz Karniewek. Mieszkańcy będą mogli sprawnie przemieszczać się po gminie, przez co skróci czas i koszty podróży oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze. Projekt pozytywnie wpłynął na realizację planów strategicznych gminy, mających na celu wykonanie inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie nowych miejsc pracy, restrukturyzację rolnictwa, dywersyfikację działalności na terenach wiejskich. Projekt znacznie przyczynił się do stworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.295.351,78 , w tym 1.512.908,23 zł. dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu droga gminna i częściowa powiatowa stała się nowym atrakcyjnym ciągiem drogowym łączącym powyższe wsie z drogą krajową nr 61 Warszawa – Suwałki oraz siecią dróg powiatowych.

SONY DSC

SONY DSC