Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

                   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 24 maja 2016r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 29 marca 2016r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2020 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pokrzywnica”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.
 12. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.”
 13. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2015 rok.”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
  1. omówienie sprawozdania,
  2. przedstawienie uchwały nr Ci.148.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 r.
  3. przedstawienie Uchwały Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
  4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  5. dyskusja, stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
  6. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 2/2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał