AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE

26 Styczeń 2021 r.
Redaktor: rebala
AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE
  1. Wkrótce rekrutacja do Samorządowego Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce oraz w Urzędzie Gminy : wtorek 9.00-15.00, czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-16.00, tel. 236918836/. Rekrutacji podlegają dzieci ur. w latach 2015-2018.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2021/22.

L.p

Rodzaj czynności Termin    postępowania  rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych

Do 4 lutego 2021r.

do godz. 14.00

 

 

05.02.2021 r.

 

 

 

12 kwietnia 2021r. , godz.12.00

2. Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 08–22 lutego 2021r.

do godz.13.00

13-20 kwietnia 2021r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 23. lutego-01. marca

2021r.

do godz. 14.00

21-23 kwietnia 2021r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 02 marca 2021r.

godz. 1200

26  kwietnia 2021r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 03-08 marca 2021r. do godz. 13.00 27– 29 kwietnia 2021r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09. marca  2021r.              godz. 1300 30 kwietnia 2021r.

 

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji oraz w drugim etapie rekrutacji :

 

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022z następującymi

 załącznikami:

1) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania,

2) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata,

3) oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ,

4) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej ;

5) orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta,

6) kopia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ( o ile taką wystawiono),

7) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym złożona przez rodziców kandydata,

8) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola,

9) oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 5 godzin i powyżej 5 godzin).

 

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (o ile takie wystawiono),

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

  1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w roku szkolnym – dotycząca rodziców i opiekunów prawnych, których dziecko/dzieci/ uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do publicznych  przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych lub kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata (w przypadku kolejnego dziecka );

 

  1. Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do Przedszkola.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

Ustalona wartość: każde kryterium – 60 pkt.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: (zgodnie z uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2019 r.)brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) dziecko , którego  rodzice pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą  działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 30 punktów  w przypadku obojga rodziców, 15 pkt. w  przypadku jednego rodzica,

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 15 punktów.

3) dziecko posiadające wskazanie w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do uczęszczania do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 10 punktów,

4) dziecko , którego rodzeństwo w roku szkolnym , którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne, będzie  rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym – 8 punktów,

5) dziecko , które będzie korzystało z wydłużonej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie –  5 punktów.