Archiwa kategorii: Aktualnosci

Obwieszczenie

19 października 2018

Pokrzywnica, 2018-10-19

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o negatywnym uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 19.10.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia  15.10.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.12 negatywnie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257,z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.10.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt  
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Postanowienie RDOŚ

Ślubowanie i Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

W tym roku szkolnym uroczysta akademia z okazji Ślubowania i Pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyła się 5 października 2018r.

Gośćmi tej uroczystości byli: wójt gminy p. Adam Dariusz Rachuba, inspektor ds. oświaty p. Grażyna Kłosiewicz, skarbnik gminy p. Halina Gryc, ks. proboszcz Krzysztof Biernat, dyrektor szkoły Joanna Pielach, przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Łępicka, rodzice nauczyciele i uczniowie. Słowa powitania i kilka dobrych rad Pierwszakom udzieliła starsza koleżanka i kolega- prowadzący Natalia Łempicka i Karol Milewski.

Pierwszoklasiści w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach ładnie się przedstawili recytując fragmenty wiersza Hanny Łochockiej ,, My tu przyszliśmy”. Pod okiem wychowawczyni p. Marzeny Zdunek przygotowali również na tę uroczystość montaż słowno-muzyczny, w którym przekonali zebranych ,że wiedzą kim są, w jakim kraju mieszkają, znają barwy narodowe, wiedzą jak należy zachowywać się w szkole. Pokazali również, że są sprawni fizycznie i silni emocjonalnie, aby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole. Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz Ojczyźnie – Polsce. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Joanna Pielach ogromnym ołówkiem dokonała aktu pasowania Pierwszaków na ucznia Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner  w Pobyłkowie Dużym. Następnie Pierwszaki potwierdziły swoje przyrzeczenie, stemplując kciukiem Akt Ślubowania . Dzięki swojej postawie zostały przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami.

Po ceremonii pasowania głos zabrała pani dyrektor ,która gratulowała i życzyła dzieciom sukcesów w nauce oraz samych radosnych chwil w murach naszej szkoły. Do życzeń dołączyli się również przybyli goście. Uczniowie otrzymali z tej okazji pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców. Uwieńczeniem całej uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i wspólny poczęstunek.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w szkole!

Niezwykłe spotkania z historią w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.

15 października 2018

Pamiętamy! Dziękujemy! Przełom września i października to  w szkole w Dzierżeninie czas refleksji dzięki wirtualnym spotkaniom z  niezwykłymi ludźmi – uczestnikami Powstania Warszawskiego, którzy nadal są wśród nas, zasługują na szacunek oraz podziękowania za patriotyczną postawę i podjęty trud obrony Ojczyzny.  Podczas cyklu zajęć w klasach 0 – VII uczniowie obejrzeli filmy przybliżające wydarzenia  z 1944r. Poznali również rozmiar zniszczeń wojennych naszej stolicy. Z wielkim zaangażowaniem wykonali kartki dla Powstańców, których poznali dzięki stronie bohateron.pl , gdzie została zamieszczona galerią zdjęć wraz z  imionami i nazwiskami Powstańców oraz z bezpośrednimi linkami do wywiadów w Archiwum Historii Mówionej lub notkami w Powstańczych Biogramach.  Dzięki tym spotkaniom uczniowie wspominali Godzinę  W, a pamięć i szacunek zagościły w ich sercach na zawsze.

XXXVII Sesja Rady Gminy

12 października 2018

Pokrzywnica, 2018-10-11

OK.0002.1.8.2018

ZAWIADOMIENIE

                            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm.), zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.
  5. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Ostrzeżenie meteo

3 października 2018

OSTRZEŻENIE NUMER 66/II/2018
SILNY WIATR

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 02:00 dnia 03-10-2018 do godz. 16:00 dnia 03-10-2018

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Prognozuje się występowanie silnego wiatru, początkowo południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni, wiejącego ze średnią prędkością 30-40 km/h w porywach osiągającego prędkość 70-75 km/h.

Skutki: łamanie gałęzi; uszkodzenia dachów i budynków o słabej konstrukcji; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Damian Zdonek (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 02-10-2018 godz. 18:38
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Obwieszczenie

1 października 2018

Pokrzywnica, 2018-10-01

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia raportu ooś

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 28.09.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.9. Jednocześnie informuję, że w dniu 01.10.2018 r. przedmiotowe uzupełnienie raportu zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uzupełnienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 01.10.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy