Archiwa kategorii: Aktualnosci

Warsztaty z seniorami

22 marca 2018

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa…” 
Kiedy wiosna zagościła już w przedszkolu, nadszedł czas na tworzenie świątecznych dekoracji. W związku ze zbliżającymi się świętami, 22.03.2018r. w przedszkolu goszczono seniorów z Dziennego Domu „Senior-WIGOR’ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Goście przyjechali do nas na wielkanocne warsztaty plastyczne. Dzieci wspólnie z Seniorami z wielkim zaangażowaniem tworzyli kurczaczki wykluwające się z jajek. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko i niesamowicie twórczo. Spotkanie dało wszystkim mnóstwo radości, ale było również okazją do integracji międzypokoleniowej. Duże podziękowania dla Gości za przybycie i za wspólnie spędzony czas.

Pierwszy Dzień Wiosny oraz Przedszkolny Konkurs Recytatorski

21.03.2018r. w przedszkolu obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji dzieci z grupy Kolorki wprowadziły wszystkich w wiosenny nastrój przedstawiając poszukiwania wiosny przez mieszkańców łąki i małych milusińskich. Na szczęście wiosna zareagowała na wołanie i nieopodal przedszkola zostawiła dla nas swój gaik, zapowiedź że jest już tuż tuż.
21 marca, to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale także Światowy Dzień Poezji. W ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Witaj wiosno”. Chętne dzieci z wszystkich grup zaprezentowały znane i lubiane wiersze o tematyce wiosennej. W konkursie wzięło udział aż 29 dzielnych uczestników: Ala G., Karolinka M., Adaś A., Antoś A., Zosia K., Lena T., Mikołaj Z., Oliwia B., Błażej G., Kamilka G., Julia K., Igor K., Martynka K., Karolek K., Bruno N., Maja P., Dominik R., Szymon S., Adam S., Julia W., Antoś W., Mateusz B., Karolina D., Kuba J., Dawid K., Olek M., Dominik P., Magda T., Maciek T. JURY konkursu w składzie: p. Hanna Gajewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy, p. Halina Gwiazdowska – Dyrektor naszego przedszkola, oraz p. Janusz Dłużniewski – autor wierszy, miało przed sobą ogromnie trudne zadanie – wyłonić zwycięzców. Po długich obradach ogłoszono wyniki konkursu: I miejsce: Karolinka M. i Karolinka D., II miejsce: Zosia K. i Kuba J., III miejsce: Mikołaj Z. I Antoś W. Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Ala G., Bruno N., Maja P., Julia K., Szymon S. Gratulujemy laureatom zwycięstwa, a wszystkim małym uczestnikom chęci, odwagi i zaangażowania?? Oby tak dalej˘

Spotkanie ze stewerdami w przedszkolu

20.03.2018r.  przedszkole odwiedzili niespotykani goście. Mimo, że są „zalatani” znaleźli dla nas czas stewardessa Aneta oraz steward Krzysztof. Była to niecodzienna okazja aby poznać zasady bezpieczeństwa podczas lotu, startu i lądowania samolotu. Dzieci mogły również przymierzyć kamizelkę ratunkową oraz maskę tlenową, uczyły się zapinać pasy bezpieczeństwa. Dzieci wybrały się również w podroż z muchą z mucholotu, były więc tańce, podskoki i loty. Podziękowania za mile spędzony czas!

Konkurs ,,Mistrz pięknego czytania” w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

21 marca 2018

W dniu 9 marca w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym został przeprowadzony konkurs ,,Mistrz pięknego czytania”.
Pierwszym etapem konkursu były eliminacje klasowe, które wyłoniły uczestników do etapu szkolnego. Każdy z uczestników przygotował do prezentacji tekst prozatorski związany
z wydarzeniami walki o niepodległość.
W etapie szkolnym przygotowane przez siebie teksty zaprezentowało 9 uczniów z klas IV – VII. Jury wyłoniło zwycięzcę. ,,Mistrzem pięknego czytania” został uczeń klasy V Karol Milewski.
Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu były
p. M. Zdunek i W. Pichor.

Gratulujemy!

Obowiązek prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

20 marca 2018

Niniejszym informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19) oraz uchwałą Nr XXXVII/200/2017  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3830),  obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach:

 • w worku żółtym: plastik, tworzywa sztuczne i metale;
 • w worku zielonym: szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe);
 • w worku niebieskim: papier;
 • w worku brązowym: odpady ulegające biodegradacji: zielone i kuchenne.

 Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem i przeznaczamy do ponownego użycia jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów  można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

W związku z powyższym apeluję do wszystkich mieszkańców gminy o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji. 

Jednocześnie informuję, że firma odbierająca odpady komunalne, czyli Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk będzie kontrolowała poprawność segregacji odpadów w źródła. Odpady źle posegregowane zostaną zabrane jako zmieszane, co jednocześnie będzie skutkowało koniecznością uiszczenia wyższej opłaty.

Powyższe podyktowane jest wymogiem osiągnięcia przez gminę określonych poziomów recyklingu, wynikających  z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) oraz przepisów odrębnych: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2167) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz. 2412).

W przypadku nieosiągnięcia stosownych poziomów recyklingu na gminę zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości uzależnionej od stopnia niewywiązania się z ustalonych poziomów odzysku. Wysokość tej kary może przełożyć się na wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez mieszkańców gminy. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pokrzywnica.pl w zakładce Odpady lub  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki – pokój nr 15.

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tabela nr 1

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

 Tabela nr 2

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, KTÓRE GMINA JEST OBOWIĄZANA OSIĄGNĄĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Rok 2017 2018 2019 2020 – do dnia 16 lipca
Pr [%] 45 40 40 35

 Wójt
mgr inż.  Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

15 marca 2018

Pokrzywnica, 2018-03-15

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 13.03.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 07.03.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 6 kwietnia 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 15.03.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

 

XXXI Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

13 marca 2018

Pokrzywnica, 2018-03-12

OK.0002.1.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875),zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 22 marca 2018r.(czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych: 19 grudnia 2017r. i 16 stycznia 2018r.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nt.  nowych zasad składania wniosków o płatności bezpośrednie przez producentów rolnych.
 5. I n t e r p e l a c j e
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pokrzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 20 marca 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

     Przewodnicząca Komisji                                                                         Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                           Budżetu i Finansów
/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                 /-/ Wiesław Król

Podziękowanie

Serdecznie  podziękowanie dla Państwa Mięgoć  Ewy i Mariusza  za okazane wsparcie  – zakup sprzętu sportowego

Składają:

Dyrektor  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,  Nauczyciel w. f. oraz Społeczność Szkolna