Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pokrzywnica w 2016 r.

19 kwietnia 2016

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pokrzywnica w 2016 r.

W dniu 25.01.2016 roku Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Pokrzywnica w 2016 r.”, realizowanego w ramach programu pn. „Usuwanie  i unieszkodliwienie azbestu z terenu województwa mazowieckiego”.

W związku z pozytywną informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzieleniu dotacji na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica  w 2016 roku” i rezerwą środków przeznaczonych na ten cel Gmina Pokrzywnica informuje, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2016 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski rezerwowe o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy    w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu prawidłowo wypełnionego  wniosku. Wnioski złożone po przekroczeniu puli środków umieszczane będą na liście rezerwowej i realizowane w przyszłym roku, pod warunkiem uzyskania dotacji z WFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.  Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Głównym celem przedmiotowego zadania jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy poprzez ich utylizację zgodnie z przepisami prawa. Zostanie dzięki temu wyeliminowana emisja do środowiska szkodliwych dla zdrowia ludzi włókien azbestu.

Całkowity koszt zadania zostanie przedstawiony po jego realizacji.

Planowany termin realizacji: 2016 rok.

Zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica” jest realizowane już od kilku lat i będzie realizowane w latach następnych. Będziemy w tym celu ubiegać się o dotację z WFOŚiGW w Warszawie. Poniższa tabela przedstawia ilość usuniętego azbestu w poszczególnych latach  i koszty z tym związane.tabelaaaaaaaa