Kompostowanie

23 września 2013
KOMPOSTOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. w gminie Pokrzywnica obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach którego zapewniony został również odbiór odpadów biodegradowalnych (zielonych i kuchennych).

Według zasad segregacji obowiązujących w gminie Pokrzywnica odpady biodegradowalne należy umieszczać w worku szarym.
Do worka szarego wrzucamy:
Øodpady zielone,
Øskoszoną trawę,
Øliście,
Øchwasty,
Øodpady kuchenne,
Øinne odpady pochodzenia roślinnego .
 
Odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.
Oddawanie odpadów biodegradowalnych nie jest obowiązkowe, w przypadku ich kompostowania.

.