Informacje podstawowe

23 września 2013

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Pokrzywnica, obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250), z związku z Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9949)

                                  Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia

że od 1 stycznia 2017 r.  zmieniają się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i będą wynosiły następująco:

Rodzaj odpadów selektywne zmieszane
Gospodarstwo jednoosobowe 15 30
Gospodarstwo wieloosobowe 25 50

Zgodnie z treścią ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożona wcześniej deklarację.  Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15.03.2017 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje  konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał  do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

 ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Gmina Pokrzywnica z dnia 30 września 2014 r. uchylającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Gmina Pokrzywnica (poprzez firmę wyłonioną w drodze przetargu) odstąpiła od odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przeznaczonych do czasowego zamieszkania, np. firm, szkół, instytucji, sklepów, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych itp.).

Jeżeli osoba przebywa na danej nieruchomości miesiąc i dłużej niż miesiąc, można przyjąć, że staje się jej mieszkańcem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w danych okresie, a nieruchomość tę należy uznać za zamieszkałą.

W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (letniskowych) deklarując zamieszkiwanie na danej nieruchomości mogą pozostać w „gminnym” systemie odbierania odpadów komunalnych  (poprzez firmę wyłonioną w drodze przetargu,  odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli poprzez firmę Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki). W tym celu należy złożyć do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą obowiązujące stawki opłat od gospodarstwa domowego (w tym jednoosobowego gospodarstwa domowego). Aktualnie miesięczne stawki opłat dla gospodarstw domowych wieloosobowych wynoszą:
– 20 zł za  gospodarowanie odpadami segregowanymi,
– 30 zł za  gospodarowanie odpadami zmieszanymi,

natomiast dla gospodarstw domowych jednoosobowych stawki te są niższe i wynoszą:
– 10 zł za  gospodarowanie odpadami segregowanymi,
– 20 zł za  gospodarowanie odpadami zmieszanymi.

W celu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wypełnić i przesłać do tutejszego Urzędu nowy formularz deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust.2 w/w ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia  nastąpienia zmiany.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych  z wybranym przez siebie podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pokrzywnica (w załączeniu wykaz firm), począwszy od stycznia 2015 r.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo oraz obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.  Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów zostanie nałożona na gminę kara pieniężna.

 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica

 

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pokrzywnica
 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  SYSTEMU  GOSPODARKI  ODPADAMI

Niniejszym informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Pokrzywnica.   Przetarg wygrała firma BŁYSK- BIS Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki, z którą w dniu 17.06.2016 r. została podpisana stosowna umowa. Będzie ona obowiązywać przez 1,5 roku tj.  w okresie od dnia 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.

W/w firma zobowiązana jest wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również wymienić dotychczas użytkowany pojemnik na większy lub mniejszy, zgodnie ze złożoną zmianą deklaracji.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych wieloosobowych wynosi: 20 zł za odpady segregowane,  30 zł za odpady zmieszane.  Jednocześnie informuję, iż Uchwałą Nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 30 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalono niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych jednoosobowych
w wysokości: 10 zł za odpady segregowane,  20 zł za odpady zmieszane.

 Apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica

I

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
W tytule wpłaty należy wpisać:
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………,
miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ………

TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

za I kwartał  do 15 marca danego roku
za II kwartał do 15 maja danego roku
za III kwartał do 15 września danego roku
za IV kwartał do 15 listopada danego roku

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Gospodarstwo jednoosobowe:
10,00 zł – odpady segregowane
20,00 zł – odpady zmieszane
Gospodarstwo wieloosobowe:
20,00 zł – odpady segregowane
30,00 zł – odpady zmieszane

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Niniejszym informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica. Przetarg wygrała firma BŁYSK- BIS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, z którą w dniu 10 czerwca 2013 r. została podpisana stosowna umowa. Będzie ona obowiązywać przez 1,5 roku tj. w okresie od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Jednocześnie informuję, iż mieszkańcy, którzy mieli zawarte umowy na wywóz odpadów z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku nie muszą oddawać pojemników z uwagi na to, że zostały one wykupione przez firmę BŁYSK- BIS Sp. z o.o. Pozostałe nieruchomości na terenie gminy zostaną wyposażone w pojemniki i worki przez firmę BŁYSK- BIS, zgodnie z wypełnionymi deklaracjami. Można również wymienić dotychczas użytkowany pojemnik na większy, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Przypominam wszystkim tym, którzy dotychczas jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o obowiązku jej złożenia. W przypadku niezłożenia deklaracji wydawane będą decyzje określające wysokość takiej opłaty.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Na mocy tej ustawy gminy zobligowane zostały do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi każda gmina ma 18 miesięcy od dnia wejścia nowej ustawy. Wobec tego

od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów komunalnych.

Zgodnie z ww. ustawą do końca 2012 r. rada gminy musi podjąć następujące uchwały:

1.      w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty,
2.      dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.      dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
4.      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto rada gminy musi przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 października 2012 r. uchwałą Nr 211/12)  i dostosować go do wymagań tego planu.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym informujemy, iż najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać umowę z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych.  Pamiętać należy o właściwym terminie wypowiedzenia obowiązującej umowy. Wypowiedzenie umowy we właściwym terminie uchroni przed podwójnym płaceniem na rzecz gminy jak i z tytułu posiadanej umowy z przedsiębiorcą wywożącym odpady.

Gmina zobowiązana została również do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali odpady jednemu przedsiębiorcy, który wygra przetarg.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy będą składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczać przedmiotową opłatę na konto gminy. W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych opłata za ich gospodarowanie będzie niższa.

.