Druk deklaracji

23 września 2013

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  SYSTEMU  GOSPODARKI  ODPADAMI

Niniejszym informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Pokrzywnica.   Przetarg wygrała firma BŁYSK- BIS Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki, z którą w dniu 17.06.2016 r. została podpisana stosowna umowa. Będzie ona obowiązywać przez 1,5 roku tj.  w okresie od dnia 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.

W/w firma zobowiązana jest wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również wymienić dotychczas użytkowany pojemnik na większy lub mniejszy, zgodnie ze złożoną zmianą deklaracji.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych wieloosobowych wynosi: 20 zł za odpady segregowane,  30 zł za odpady zmieszane.  Jednocześnie informuję, iż Uchwałą Nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 30 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalono niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości: 10 zł za odpady segregowane,  20 zł za odpady zmieszane.

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl w zakładce Odpady lub w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1  pokój nr 15, 06-121 Pokrzywnica.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) zmieniły się terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę powyższą należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie przypominam, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy lub inkasentowi, czyli sołtysowi.

Dane do przelewu:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica – 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub miejscowość ………………, nr działki ………

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki – pokój nr 15 oraz  pod nr telefonu 23 691 87 92.

 DRUK DEKLARACJI