Ogólne Informacje

23 września 2013
CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ MIEŚCI SIĘ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DZIERŻENINIE

 

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz część merytoryczną tworzonych pakietów edukacyjnych.
  • Partnerzy strategiczni
4system Polska – partner odpowiedzialny za zarządzanie projektem, utworzenie i administrację siecią centrów, opracowanie techniczne pakietów edukacyjnych oraz szkolenie pracowników centrów.

Ecorys Polska Sp. z o.o. – odpowiedzialny za monitoring oraz promocję.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo – odpowiedzialna za szkolenie pracowników centrów w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy dostosowaniu pakietów edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych.

Partnerzy regionalni – odpowiedzialni za organizację pracy Centrum, organizację szkoleń dla pracowników centrów, pomoc przy rekrutacji i kontaktach z lokalnymi władzami.

Pliki do pobrania:
O projekcie
Promocja i wsparcie

.