Wszystkie wpisy, których autorem jest Rakocki Łukasz

OGŁOSZENIE

4 października 2017

OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 Wójt Gminy Pokrzywnica

działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, położonej we wsi Nowe Niestępowo i oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 5/3 o pow. 0,0600 ha.

Przetarg miał odbyć się w dniu 06 października 2017 r. o godz. 14:25  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Powodem odwołania przetargu jest naruszenie przepisów prawa, wynikające z błędnie  określonej wysokości wadium, na skutek błędu pisarskiego.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni na swoje konto, po uprzednim podaniu do wiadomości tut. Urzędu danych rachunku bankowego.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy oraz na stronie internetowej Urzędu www.pokrzywnica.pl.

 

Pokrzywnica,2017.10.04

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

Ogłoszenie o przetargu

29 sierpnia 2017

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. działki położonej we wsi Ciepielin, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 4/2 0,5314 ha 158.000 zł netto 15.000 zł 14:15
 1. działki położonej we wsi Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 5/3 0,0600 ha 32.000 zł netto 320 zł 14:25
 1. działki położonej we wsi Trzepowo, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 183 0,1200 ha 5.100 zł netto 510 zł 14:35

Stan prawny działek uregulowany jest w księgach wieczystych: dla działki nr 4/2 – KW Nr OS1U/00056055/3, dla działki nr 5/3 – KW Nr OS1U/00016945/7,  dla działki nr 183 – KW Nr OS1U/00050591/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu 03 października 2017 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi zostaną przeprowadzonej w dniu 06 października 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 położona w obrębie 4 Ciepielin. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Łosewo – Pobyłkowo i Ciepielin – Powielin. Nieruchomość znajduje się na skraju wsi. Posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem z lat powojennych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, o pow. użytkowej ca 150 m2, użytkowany w przeszłości jako szkoła podstawowa. Obecnie budynek jest zdewastowany i wymaga odbudowy lub rozbiórki.

 

 1. Działka nr 5/3 położona jest w obrębie 20 Nowe Niestępowo. Nieruchomość jest zabudowa budynkiem sklepu. Jest usytuowana przy drodze Pokrzywnica – Kacice oraz w pobliżu drogi do Golądkowa. Działka ogrodzona siatką metalową, brama i furtka z prętów metalowych. Nieruchomość posiada podłączenie do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Odprowadzenie ścieków do szamba. Budynek z lat siedemdziesiątych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, użytkowany jako sklep. Obecnie budynek jest nieużytkowany, wymaga gruntownego remontu.

 

 1. Działka nr 183 o pow. 1200 m2, położona jest w obrębie 32 Trzepowo. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Pobyłkowo Małe – Trzepowo i przylega bezpośrednio z dwóch stron do działki nr ewid. 80 oraz z jednej strony do drogi publicznej asfaltowej. Działka jest usytuowana w zasięgu energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

 

 • Przeznaczenie nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: Zgodnie z decyzją nr 47/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica znak: SKU 6730.63.2016.KS o warunkach zabudowy, działka przeznaczona jest pod zabudowę dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo-usługową;
 2. Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
 3. Działka nr 183 w m. Trzepowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.

 

 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: pod zabudowę budynkiem mieszkalno- usługowym;
 2. Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Działka zabudowana budynkiem sklepu po byłej GS „SCH”.
 3. Działka nr 183 w m. Trzepowo: nie określa się. Może zostać przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej.

 

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 12214 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Pokrzywnica

OSTRZEŻENIE NUMER 237/II/2017

9 sierpnia 2017

OSTRZEŻENIE NUMER 237/II/2017
UPAŁY

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 09-08-2017 do godz. 20:00 dnia 11-08-2017

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury maksymalnej powietrza od 31°C do 35°C, temperatura minimalna wyniesie od 17°C do 21°C

Skutki: umiarkowane/duże ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 08-08-2017 godz. 21:33
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Uchwała antysmogowa

7 sierpnia 2017

 Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego sporządził projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji grzewczych, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. „uchwały antysmogowej”. Wobec tego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tej uchwały.

   Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do 18 sierpnia br.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych,
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

            Przedmiotowa uchwała przewiduje wprowadzenie zakazu stosowania w instalacjach grzewczych takich jak kocioł, kominek i piec następujących paliw:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%;
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

            Planowany termin podjęcia uchwały to 1 listopada 2017 roku.

projekt_uchwaly_antysmogowej

Ostrzeżenie

2 sierpnia 2017

PROGNOZA POGODY DLA POLSKI
Ważna od 02-08-2017, godz. 7:00 do 02-08-2017, godz. 19:00

UWAGA !!! W CZASIE WAŻNOŚCI PROGNOZY PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIE GROŹNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.

Na wschodzie Polski prognozowane są burze z silnym i porywistym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. Dodatkowo prognozowane są tam upały z temperaturą maksymalną do 30°C/37°C.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
W środę dalszy ciąg dynamicznej pogody. Niż będzie odsuwał się dalej na północny-wschód. Jego centrum znajdzie się w rejonie Zatoki Botnickiej i południa Finlandii. Związany z nim chłodnym front atmosferyczny będzie przemieszczał się przez terytorium Polski od centrum po wschód. Burze frontowe pojawią się na wschodzie i południu kraju. Popołudniu, od południowego-zachodu zaznaczy się wpływ słabego ośrodka wysokiego ciśnienia , który będzie „wypychać” front poza obszar naszego kraju. Przed frontem nadal napływać będzie zwrotnikowa masa powietrza, z kolei za nim będzie już to masa powietrza polarno-morskiego.

SZCZEGÓŁY PROGNOZY NA DZIEŃ:
W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie prognozowane są pod wieczór słabe, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura powietrza wyniesie maksymalnie od około 21°C/26°C na północ od linii Jelenia Góra – Ełk do 27°C/33°C na południe od niej. Na południowym-wschodzie kraju, lokalnie temperatura wzrośnie do 34°C/37°C. Wiatr słaby z przewagą północno-zachodniego. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie

Informacja

31 lipca 2017

Informacja

                Informuję, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17°°, w celu uczczenia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na trenie gminy Pokrzywnica zostaną włączone syreny alarmowe  na 1 minutę emitowany dźwięk ciągły.

                                                                                                                        Wójt
                                                                                                           (-) Adam Dariusz Rachuba

OSTRZEŻENIE Nr 44 i 45

OSTRZEŻENIE Nr 44

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 30.07.2017 do godz. 19:00 dnia 03.08.2017

Przebieg: Prognozuje się: w dzień 30.07 i 31.07 temperaturę maksymalną  od 28°C do 31°C,  temperaturę minimalną w nocy 30/31.01 i 31.07/01.08 od 18°C do 21°C.
w dzień 31.07. temperatura maksymalna  od 29°C do 31°C, temperatura minimalna  w nocy 31.07/01.08 od 19°C do 21°C.
w dzień 01.08. temperatura maksymalna  od 31°C do 33°C, temperatura minimalna  w nocy 01/02.08 od 21°C do 23°C.
w dzień 02.08. temperatura maksymalna  od 33°C do 36°C, temperatura minimalna  w nocy 02/03.08 od 15°C do 19°C.
w dzień 03.08. temperatura maksymalna  od 28°C do 31°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

                                              OSTRZEŻENIE Nr 45

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 08:20 dnia 31.07.2017 do godz. 22:00 dnia 31.07.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Przed południem burze prognozowane są głównie w subregionach: zachodnim, północnym, centralnym. Po południu, od około godziny 16:00, głównie w subregionach: południowym i wschodnim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Obowiązują:

Do godz.19:00 dnia 03.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 44 na UPAŁ/2 wydane o godz.13:30 dnia 29.07.2017