ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Pokrzywnica, obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250), z związku z Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9949)

                                  Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia

że od 1 stycznia 2017 r.  zmieniają się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i będą wynosiły następująco:

Rodzaj odpadów selektywne zmieszane
Gospodarstwo jednoosobowe 15 30
Gospodarstwo wieloosobowe 25 50

Zgodnie z treścią ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożona wcześniej deklarację.  Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15.03.2017 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje  konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał  do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.