XXXVIII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica – 14 sierpnia 2014r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 sierpnia 2014r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzepowo”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Pokrzywnica.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie działań Wójta Gminy Pokrzywnica w
zakresie składowania odpadów (osadów ściekowych) na terenie Gminy Pokrzywnica.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty Uchwał

.