XXXV sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjecie protokołów: z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 30 grudnia 2013r. i 29 stycznia 2014r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków, stanowiących fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pokrzywnica z
 10. Gminą Winnica w zakresie realizacji edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone w publicznych przedszkolach przez gminę Winnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

.