XXXIII Sesja rady Gminy dnia 30.12.2013r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.), zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 grudnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 29 października 2013r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Złożenie ślubowania przez radnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2013 – 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2014 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2014 r.
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 4. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
 7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

.